1-methyl-4-phenyl-1.2.3.6-tetrahydrophyridine (MPTP)